sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

Partner u projektu : Podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateški okolišnih dokumenata u BiH

Cilj projekta  jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU - IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH

Donator: EU

Tema/oblast: EU integracije, IPA programiranje

Trajanje projekta: 4 mjeseca (10. maj - 9. septembar 2016. Godine )

Cilj projekta  jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU - IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Specifični cilj projekta: Podizanje svijesti i lobiranja za donošenje strateških dokumenata BiH u sektoru okoliša kako bi se uključilo u revidirani Indikativni Strateški Dokument a BiH

 

Glavne aktivnosti projekta

  • Organiziranje sastanaka sa relevantnim predstavnicima vlasti
  • Organiziranje i realiziranje zagovaračkih uličnih događaja u 6 regionalnih centara i distribucija letaka zagovaranja
  • Podrška inicijativi kroz potpisivanje peticije i pisama podrške
  • Organiziranje završnog javnog događaja

Udruženje “Aarhus centar u BiH” i sedam partnerskih OCD (Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH, Centar za menadžment,razvoj i planiranje MDPi Doboj, Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla, Eko Element Bugojno, Eko Most Mostar i LIR Evolucija Banja Luka) pokrenuli su Inicijativu okviru projekta „Podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH”, za usvajanje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/ životne sredine za BiH i Akcionih planova za provođenje ove strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH, u maju 2016. godine.

Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracija BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor okoliša/ životne sredine u period poslije 2017. godine. Članice SECO ETE iz Banja Luke, Brčkog, Bugojna, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle su 14.06.2016., realizirali ulične kampanje u 7 gradova u BiH na kojima su prikupljali potpise podrške građana i šire javnosti za usvajanje navedenih dokumenata. U julu i august 2016. godine prikupljani su potpisi i podrška, pored građana i od nadležnih ministarstava i institucija u sektoru okoliša na svim nivoima, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, OCD-a, kompanija koje rade u ovoj oblasti i svih drugih zainteresiranih strana. Cilj ove Inicijative jeste vraćanje sektora okoliša u program korištenja predpristupne pomoći EU IPA II za BiH. Inicijativa je realizirana u okviru projekta „Podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH”, kojeg je podržala Evropska unija. Projekat je završen zajedničkim skupom 7. septembra 2016. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH na kojem su prezentirani rezultati do kojih se došlo tokom tromjesečne kampanje.

0 0