sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Aktuelni projekti

“Održana treća radionica za jačanje kapaciteta mladih“ od 27- 29 maja 2022 godine Voditelj radionice CRA Sofija Bugarska

 

05.01.2023 13:41
Slika
 

Radionica je organizovana u okviru projekta „ Izgradnja kapaciteta za uspjeh – podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih“ – projekta finansiranog od strane programa Erasmus Plus – KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (CAST). Radionica je planirana i organizovana radi postizanja specifičnih ciljeva i zadataka uglavnom vezanih za organizaciju druge YE radionice. Sve partnerske organizacije bile su zastupljene na ovom trodnevnom sastanku, bilo lično ili online - ukupno 16 učesnika (UG „ Osveženje “ – Srbija, Prona – Crna Gora, CRA – Bugarska, Pro Global Science“ – Rumunija, DIR - Bosna i Hercegovina (online) , CCP – Albanija, GAUSS – Makedonija i Fortes – Italija)

Ciljevi radionice su : Definisanje ključnog cilja za drugu radionicu razmjene mladih YE: •Glavno očekivanje od druge radionice YE (strukturni plan za obuku); •Tehnička pitanja u vezi pripreme i organizacije druge YE;

Definisanje metodologije pripreme druge YE radionice – sadržaj obuke, prezentacija i alati; •Ko šta radi u pogledu tema za YE? •Razviti glavne tačke tema koje će svaka organizacija predstaviti •Definisanje glavnih tačaka prezentacija •Definisanje glavnih očekivanja od učesnika •Diskusija o online obuci putem e-platforme – kako doći do mladih ljudi u udaljenim područjima i do učesnika sa invaliditetom

Struktura radionice

Radionica je trajala tri dana, dnevni red je prethodno poslat svim partnerskim organizacijama i sve navedene aktivnosti su realizovane kako je i planirano. Prvog dana, učesnici su detaljno razgovarali o realizaciji druge YE radionice i načinu organizacije. Za drugi dan ostavljamo detaljnije definisanje strukture treninga i konkretnih tema, te distribuciju tema među partnerima.Treći dan je vođen kroz prateći dnevni red, urađena su neka manja prilagođavanja kako bi se prilagodile svim temama koje su partneri predložili ili pokrenuli iz diskusija. Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo u vezi sa urađenim radom i postignutim rezultatima. Grupa učesnika je bila uravnotežena po godinama i iskustvu u realizaciji projekta, o svim temama se živo razgovaralo iu procesu donošenja odluka postignut je konsenzus, a saradnja je bila plodna.

"The third workshop for strengthening the capacity of young people" from 27 to 29 May 2022 Workshop leader CRA Sofia Bulgaria

 

The workshop was organized within the project "Capacity Building for Success - Encouraging Professional Realization and Employability of Youth" - a project funded by Erasmus Plus - KA2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices (CAST).

The workshop was planned and organized in order to achieve specific goals and tasks mainly related to the organization of the second YE workshop. All partner organizations were represented at this three-day meeting, either in person or online - a total of 16 participants (UG "Refreshment" - Serbia, prona - Montenegro, CRA - Bulgaria, Pro Global Science - Romania, DIR - Bosnia and Herzegovina (online ), CCP - Albania, GAUSS - Macedonia and Fortes - Italy)

The goals of the workshop are: Defining a key goal for the second YE: • Main expectation from another YE (structural training plan); • Technical issues related to the preparation and organization of the second YE;

Defining the methodology of preparation of the second YE workshop - training content, presentations and tools; • Who does what about YE topics? • Develop the main points of the topics that each organization will present • Defining the main points of the presentations • Defining the main expectations from the participants • Discussion of online training via e-platform - how to reach young people in remote areas and participants with disabilities

Workshop structure The workshop lasted for three days, the agenda was previously sent to all partner organizations and all these activities were implemented as planned. On the first day, the participants discussed in detail the realization of the second YE workshop and the way of organization. For the second day, we leave a more detailed definition of the structure of training and specific topics, and the distribution of topics among partners. The third day was guided by the accompanying agenda, some minor adjustments were made to accommodate all the topics proposed by the partners or initiated from the discussions. The participants expressed their satisfaction with the work done and the results achieved. The group of participants was balanced by age and experience in the implementation of the project, all topics were discussed live and a consensus was reached in the decision-making process, and the cooperation was fruitful.


 

0 0