sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

ERASMUS+ CAST projekat

 

02.02.2022 12:07
Slika
 

Održana druga radionica u saradnji sa Službom za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona                ( online trning sesija) u okviru projekta  “Izgradnja kapaciteta za uspjeh - podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih (CAST)                    

Spremite se za tržište rada- Razvoj mekih vještina i izgledi za karijeru” 23 i 24  i 26 novembra 2021 godine – Voditelj radionice NVO Osvježenje Pirot Srbija                                                                                                                                   

Cilj ove radionice je priprema mladih za zapošljavanje i ulazak na tržište rada, kao i razvoj , kao i razvoj njihovih mekih vještina                                                                                                               

Struktura radionice :  2 dana prezentacija  23 i 24 novembar  i 1 dan evaluacije 26 novembar Učesnici radionice su najmanje 7  mladi nezaposleni od 18- 30 godina sa poznavanjem digitalni vještina i engleskog jezika.Svim učesmicima nakon  popunjavanja  formular za evaluaciju https://forms.gle/4H3zhYp9Rqq1unVY9  dodijeljeni su certifikati.

Na radionici su prezentirane predavanja organizacija iz Bugarske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Italije, Albanije, Rumunije i Bosne i Hercegovine . Svaka organizacija je predstavila  različitu temu koja se odnosi na pripremu za ulazak na tržište rada  i  potrebne vještine učesnika. 

Teme koje su  predstavljene na radionici.

 • Pisanje odgovarajućeg životopisa i propratnog pisma.
 • Razumijevanje neophodnosti korištenja pravih informacija pri otvaranju radnih mjesta     
 • Prihvatanje koncepta cjeloživotnog učenja u ličnom razvoju.                                                   
 • Početak procesa procjene vlastitih vještina i kompetencija                                               
 • Razumijevanje i promišljanje kako da komunicirate svoje vještine zaposlenih                       
 • Pozicioniranje generalističkih izgleda i multidisciplinarnog stvarnog života                                     potrebe u poređenju sa striktno specijalizovanim i uskim tokovima koje percipira tržište rada.
 • Priprema prije intervjua                                                                                                                 
 • Razumijevanje strukture intervjua                                                                                           
 • Vježbanje uobičajenih pitanja u intervjuu i kako odgovoriti na njih.                                                     
 • Razumijevanje tehničkih detalja pokretanja vlastitog posla i razvoj mekih vještina


The second workshop was held in cooperation with the Employment Service of Tuzla Canton (online training session) within the project "Capacity Building for Success - Encouraging Professional Realization and Employability of Youth (CAST)

"Prepare for the labor market - Development of soft skills and career prospects" 23 and 24 and 26 November 2021 - Workshop leader NGO Refreshment Pirot Serbia

The aim of this workshop is to prepare young people for employment and entry into the labor market, as well as to develop their soft skills

Workshop structure: 2 days of presentations 23 and 24 November and 1 day of evaluation 26 November Participants of the workshop are at least 7 young unemployed people aged 18-30 with knowledge of digital skills and English. All participants after filling in the evaluation form https://forms.gle / 4H3zhYp9Rqq1unVY9  certificates have been awarded.

Lectures by organizations from Bulgaria, Northern Macedonia, Serbia, Montenegro, Italy, Albania, Romania and Bosnia and Herzegovina were presented at the workshop. Each organization presented a different topic related to the preparation for entering the labor market and the necessary skills of the participants.

Topics presented at the workshop.

 • Writing a proper CV and cover letter.
 • Understanding the necessity of using right information in job creation
 • Accepting the lifelong learning concept in personal development.                                             
 • Beginning of the process of assessing your own skills and competences                           
 • Understanding and reflection of how to communicate your skills to employees                         
 • Positioning of the generalist prospects and multidisciplinary real-life                                              needs as compared to strictly specialized and narrow funnel perceived by the labor market. 
 • Preparation before an interview                                                                                         
 • Understanding the structure of an interview                                                                             
 • Practising common questions in an interview and how to answer them.                             
 • Understanding the technicalities of starting your own business and soft skills development

 

 

0 0